Gastouderbureau ’t Vlindertje

Created with Sketch.

Het gastouderbureau

Het gastouderbureau is erkend en geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen, onder nummer 755893530. In dit register staat tevens een link naar het inspectierapport uitgevoerd door de GGD.

De eisen die door de overheid aan een gastouderbureau worden gesteld en die worden gecontroleerd door de GGD, zijn:

 • doen van een intake bij ouder en gastouder na aanmelding bij ons bureau
 • koppelen na een geslaagde bemiddeling
 • administratieve zaken, zoals factureren, kassiersfunctie, jaaropgaves, maken van contracten en offertes
 • hebben van een pedagogisch beleidsplan en een protocol kindermishandeling
 • 2x per jaar een huisbezoek bij de gastouder
 • jaarlijkse evaluatie met de vraagouder
 • het hebben van een oudercommissie
 • jaarlijkse risico-inventarisatie op de plek van opvang en het maken van een plan van aanpak
 • hebben van een klachtenregeling

De extra’s die Gastouderbureau ’t Vlindertje biedt, zijn:

 • goede bereikbaarheid is één van onze speerpunten: via telefoon en/of mail proberen wij uw vragen zo snel mogelijk naar tevredenheid te beantwoorden.
 • u wilt niet eindeloos doorverwezen worden. Bij ons treft u korte, directe lijnen naar de medewerkster die u wilt spreken.
 • naast de 2 geplande huisbezoeken per jaar, gaan wij ook 1 keer per jaar onverwacht bij alle gastouders langs.
 • wij volgen de ontwikkelingen in de kinderopvang, en met name in de gastouderopvang op de voet. Wanneer de ontwikkelingen dat vragen, zullen wij snel actie kunnen ondernemen om daar op de juiste manier op in te spelen.
 • geen extra kosten bij vervangende opvang
 • ook zullen wij middels een digitale nieuwsbrief u op de hoogte houden van de actualiteiten in de kinderopvang. Deze nieuwsbrief verschijnt 2 keer per jaar.
 • wij bieden gastouders de mogelijkheid tot jaarlijkse EHBO-opfrisavonden en thema-avonden om de kennis up-to-date te houden.
 • wij hebben waardering voor mond-tot-mond reclame: wanneer u een nieuwe ouder aanbrengt waarmee we een contract aangaan dan ontvangt u als tip-gever een VVV-bon.
 • Informatie over freelance of zzp-erschap voor de gastouder.

Pedagogisch beleid 
Wat Gastouderbureau ’t Vlindertje belangrijk vindt is dat er door alle gastouders kwalitatief goede opvang geboden wordt. Dit vanuit onze visie op een kind, op het opvoeden van een kind en op het spel van een kind. Hieronder wordt kort weergeven wat de visie is.

Visie op “kind-zijn”
Bij ‘t Vlindertje staat het belang van het kind voorop. Ieder kind is een uniek persoon en heeft zijn eigen tempo van ontwikkelen. Het karakter en de vermogens van een kind zullen bij ons altijd gerespecteerd worden.

Visie op Opvoeden
Opvoeden is kijken en luisteren naar wat kinderen beweegt en bezighoudt en – hierop inspelend – het bieden van een vertrouwde omgeving, ruimte en mogelijkheden, zodat kinderen de wereld kunnen ontdekken, onderzoeken en uiting kunnen geven aan de ervaringen en belevingen die ze opdoen.

Visie op spel
Kinderen en spelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle kinderen over de hele wereld spelen, omdat ze het leuk vinden. Spel is de taal van kinderen. Spel stimuleert kinderen in hun ontplooiing. Door samen te spelen, leren ze rekening met elkaar te houden. Kinderen leren van hun spel doordat ze iets uitproberen en op zoek zijn naar dat wat een gewenst resultaat oplevert. Ze leren door imitatie van anderen en ze worden positief gestimuleerd.

Pedagogisch doel
Het doel van de kinderopvang via Gastouderbureau ’t Vlindertje, is kinderen in de leeftijd van 6 weken t/m 12 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden in een huiselijke en vertrouwde omgeving. Wij zorgen niet alleen voor de opvang van kinderen, maar in samenwerking met de ouders ook voor de opvoeding.

Van de gastouders wordt een bepaalde competentie verwacht op de volgende gebieden:

 • emotionele veiligheid
 • persoonlijke competentie
 • overdracht normen en waarden

Hier kunt u het Pedagogisch beleid in zijn geheel lezen.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een gastouder, het gastouderbureau of over de gang van zaken. U kunt met uw klacht altijd terecht bij de bemiddelingsmedewerker. Hierna zal de interne klachtenprocedure opgestart worden.

Wanneer een klacht niet intern opgelost kan worden, dan bestaat er een onafhankelijke geschillencommissie.  Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u contact met ons opnemen.